Co słychać w ZIT?

P2080563Wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przeszłości toczono zacięte polityczne boje. Gra toczy się bowiem o ponad 166 mln euro dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pierwsze konkursy na wykorzystanie tych środków zostaną rozpisane na przełomie maja i czerwca, pod warunkiem, że nie będzie dalszych przesunięć.

Do tego, że wdrażanie ZIT w naszym województwie idzie wolniej niż zakłada harmonogram się już przyzwyczailiśmy. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są trudne relacje bydgosko-toruńskie.

 

Ministerstwo Rozwoju (wcześniej MIR) za optymalny termin dostarczenia Strategi ZIT do zaopiniowania nakreśliło lipiec 2015 roku. W kujawsko-pomorskim nastąpiło to dopiero 15 lutego br. Po tym terminie Instytucja Zarządzająca RPO (marszałkowie województwa) przesłała szereg uwag do strategii. W rezultacie 13 kwietnia Instytucja Pośrednicząca (formalny lider ZIT jakim jest Miasto Bydgoszcz) przekazała poprawiony projekt Strategii ZIT. Komitet Sterujący ZIT (przedstawiciele wszystkich samorządów tworzących ZIT) Strategie ZIT przyjmie dopiero najprawdopodobniej na początku maja.

 

IZ RPO, czyli marszałkowie województwa, zgłosili uwagi, w których wskazali, że Strategia ZIT jest słabo powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa do 2020 roku, nie zawiera wizji funkcjonowania transportu publicznego w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym, nie jest również w pełni dostosowana do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO przyjętego przez Zarząd Województwa.

 

Najprawdopodobniej potrzebne będzie również zmodyfikowanie porozumienia pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Miasto Bydgoszcz reprezentujące gminy tworzące ZIT) oraz Instytucją Zarządzającą (marszałkowie Piotr Całbecki i Zbigniew Ostrowski), w celu spełnienia wymogów Komisji Europejskiej, które w opinii Urzędu Marszałkowskiego, w wersji dokumentu z ubiegłego roku nie spełniają tych zapisów. Sprawa najprawdopodobniej stanie pod koniec maja na sesji Rady Miasta Bydgoszczy. (na chwilę obecną nie znamy szczegółowych zastrzeżeń Urzędu Marszałkowskiego, do tematu wrócimy po ich uzyskaniu, nie chcemy bowiem opierać się o spekulacje).

 

Zgodnie z ustaleniami listę projektów do dofinansowania w ramach ZIT w trybie bezkonkursowym będzie typować wspólnie IZ i IP, te dwa organy będą również odpowiadać za przygotowanie konkursów. Po zatwierdzeniu zadań inwestycyjnych przez oba organy, decyzję o przyznaniu dofinansowani podejmie Zarząd Województwa.

 

 Materiał: Portal Kujawski