Zachęcamy do konsultowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska / Kancelaria Prezydenta

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska / Kancelaria Prezydenta

Do 30 września Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne nad tzw. planem Morawieckiego. Będzie to rządowy dokument, który wyznaczy główne kierunki rozwoju Polski. W Bydgoszczy duże emocje budzi kwestia przekształcenia ZIT w ZIT PLUS. Liczymy zatem na Państwa udział w tych konsultacjach. Przygotowaliśmy również pomoc w postaci gotowej propozycji poprawek.

Tematykę Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju starałem się przybliżać Państwu w ostatnich tygodniach na łamach Popieram Bydgoszcz. Osobom nie będącym w temacie polecam lekturę – Analizujemy rozbudowaną wersję planu Morawieckiego

W środę 21 września odbyliśmy również spotkanie z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bydgoszczy Janem Szopińskim, z udziałem zainteresowanych przedstawicieli organizacji społecznych. Jednoznacznie wszyscy zgodzili się z tym, że wdrażanie polityki metropolitalnej poprzez zaplanowany projekt ZIT PLUS powinno być oddolne w oparciu o wolę zainteresowanych samorządów, a nie narzucane z góry. W tej materii wszyscy w pełni się zgadzają ze stanowiskiem prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

Chcąc jednak, aby nasze wysiłki niosły realne efekty dla Bydgoszczy, pozwalam sobie jednak wyrazić zdanie odrębne co do treści poprawki jaką powinniśmy zgłosić do Ministerstwa Rozwoju. Oceniam bowiem, że propozycja prezydencka, zakładająca odejście od planowanego przez resort programu ZIT PLUS na rzecz zupełnie nowej propozycji ,,związków metropolitalnych” wydaje się mało prawdopodobna, do zaakceptowania przez Ministerstwo Rozwoju. Stąd też proponujemy zmodyfikowaną wersję programu ZIT PLUS.

Zapis oryginalny z projektu Strategii:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) PLUS – optymalizacja realizacji ZIT i przekształcenie Związków/Porozumień ZIT w trwałe partnerstwa JST po zakończeniu perspektywy finansowej w 2020 r. w celu podejmowania działań wykraczających poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych, dot. kreowania rozwoju metropolitalnego i koordynacji działań gmin wchodzących w partnerstwo ZIT, m.in. poprawy zarządzania, wypracowania usprawnień organizacyjnych w dostarczaniu usług.

Krótka analiza:

Mamy do czynienia z zapisami niejednoznacznymi. Nie wskazywane jest bowiem, czy przekształcanie dzisiejszych ZIT w ZIT PLUS będzie obligatoryjne czy dobrowolne. W ratusza wyszedł komunikat twierdzący, że będzie to obligatoryjne. Natomiast patrząc praktycznie i analizując umowę o Partnerstwie ZIT Bydgoszczy i Torunia, przekształcenie tego związku w inną formę współpracy wymagałoby zmiany tej umowy, co bez zgody bydgoskiego samorządu nie będzie możliwe. Nie mniej jednak warto dopisać w Strategii, iż tworzenie ZIT PLUS powinno być oddolne.

Ponadto wskazujemy na potrzebę rozszerzenia katalogu porozumień/związków które mogą być przekształcone w ZIT PLUS o inne związki jednostek samorządu terytorialnego liczące przynajmniej 500 tys. osób. Wówczas korzyści płynące z planowanego ZIT PLUS mogłyby dotyczyć również tworzącego się obecnie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Treść poprawki:

W ramce dotyczącej projektu strategicznego ,,Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) PLUS” zmienić brzmienie początkowej części projektu – ,,optymalizacja realizacji ZIT i przekształcenie na zasadach dobrowolności Związków/Porozumień ZIT lub innych funkcjonujących związków JST liczących przynajmniej 500 tys. mieszkańców w trwałe partnerstwa JST po zakończeniu perspektywy finansowej 2020 r. w celu podejmowania działań wykraczające poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych”

Wskażmy multimodalność

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje się, że rozwój transportu intermodalnego jest w Polsce niezadowalający. Stąd też wskazywane są zadania związane z potrzebą rozwoju węzłów multimodalnych. Już na etapie Strategii proponujemy ujecie podjęcie przez rząd działań na rzecz utworzenia węzła multimodalnego w Bydgoszczy.

Treść drugiej poprawki:

Do planowanych działań dopisać ,,Podjęcie działań na rzecz utworzenia węzła multimodalnego w Bydgoszczy

Konsultuj!

Konsultacje prowadzone są do 30 września za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod linkiem – https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/przeslij-opinie-o-strategii-odpowiedzialnego-rozwoju/

Treść naszych poprawek wraz z uzasadnieniem do pobrania – tutaj.

Łukasz Religa